Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sports-f(x) B.V.
B2B

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing
  op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten
  waarbij Sport-f(x) diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van
  die derde (hierna: ‘de Wederpartij’) aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het
  woord.
  1.2 Deel A van deze voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten. Deel B van deze
  voorwaarden is (aanvullend) van toepassing indien en voor zover de overeenkomst (mede)
  voorziet in de levering van diensten.
  1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de
  Wederpartij in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien
  en voor zover deze door Sports-f(x) schriftelijk zijn aanvaard.
  1.4 Tussen Sports-f(x) en de Wederpartij staat vast, dat, indien eenmaal onder de
  toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere
  overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk
  anders is overeengekomen.
 2. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst
  2.1 Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van Sports-f(x) zijn
  steeds vrijblijvend.
  2.2 De overeenkomst tussen Sports-f(x) en de Wederpartij komt slechts tot stand na
  schriftelijke bevestiging door Sports-f(x) van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes
  door Wederpartij; dan wel bij een elektronisch tot stand gekomen overeenkomst vanaf het
  tijdstip waarop Sports-f(x) een bevestiging online heeft doorgegeven, waaruit ook blijkt dat
  ze over voldoende voorraad beschikken.
  2.3 Sports-f(x) aanvaard alleen opdrachten van wederpartijen die zijn aangesloten bij de
  Kamer van Koophandel.
 3. Prijzen
  3.1 Door Sports-f(x) opgegeven prijzen zijn altijd vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief
  omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
  3.2 Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging
  ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Sports-f(x)
  gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tenzij anders
  aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de
  verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
 4. Levering
  4.1 Alle leveringen zowel binnen als buiten Nederland, tenzij anders schriftelijk
  overeengekomen, geschieden op de conditie: ‘af magazijn Sports-f(x)’.
  4.2 Sports-f(x) heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de
  Wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig
  bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van
  acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening
  van de Wederpartij.
 5. Risico en vervoer
  5.1 Het risico van Sports-f(x) te leveren zaken gaat geheel over op de Wederpartij bij de
  feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van Sports-f(x) zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt. Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden.
 1. Levertijden
  6.1 De door Sports-f(x) opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door Sports-f(x) is gegarandeerd.
  6.2 Afgezien van gevallen waarin Sports-f(x) terzake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.
  6.3 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat Sports-f(x) de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij.
  6.4 Bij niet tijdige levering dient Sports-f(x) schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen.
  6.5 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van Sports-f(x) redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.
  6.6 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Sports-f(x) gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is Sports-f(x) eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 1. Overmacht
  7.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
  wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
  onvoorzien, waarop Sports-f(x) geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is
  haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat Sports-f(x) van haar contractuele
  verplichtingen.
 2. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering
  8.1 Sports-f(x) is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te
  schorten indien en zolang de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig
  voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Wederpartij en Sports-f(x) voortvloeiende
  verplichting jegens laatstgenoemde.
  8.2 Sports-f(x) is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van
  de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van
  een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de
  gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  8.3 Annulering door de Wederpartij van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden
  met voorafgaande schriftelijke instemming van Sports-f(x).
 3. Betaling
  9.1 De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na
  factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van Sports-f(x). Afwijkende
  betalingsregelingen of contante betalingen, dienen vooraf schriftelijk door Sports-f(x) te
  worden bevestigd.
  9.2 De in artikel 9.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Indien geen volledige
  betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien
  (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Wederpartij is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Wederpartij geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag (hoofdsom inclusief kredietkostenvergoeding van 1,5 % per maand en wettelijke handelsrente).
  9.3 Indien de Wederpartij uit welken hoofde dan ook een of meer (tegen)vorderingen op Sports-f(x) heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en), deze afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij surséance van betaling en/of faillissement of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. is uitgesproken.
 1. Retentierecht
  10.1 Sports-f(x) kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
  klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van
  Sports-f(x) heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  11.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Sports-f(x) tot aan het moment
  waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of
  samenhangen met overeenkomsten waarbij Sports-f(x) zich tot levering heeft verplicht,
  waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van
  kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is
  de Wederpartij gehouden de door Sports-f(x) geleverde zaken gescheiden van andere zaken
  en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Sports-f(x) te bewaren en deugdelijk te
  verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek
  van Sports-f(x) ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te
  gaan.
  11.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Wederpartij
  voor eigen rekening en risico gehouden.
  11.3 Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van
  lid 1 van dit artikel jegens Sports-f(x) niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat
  dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht
  het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit
  nieuwgevormde zaken op eerste verzoek aan Sports-f(x) ter beschikking te stellen. Indien de
  Wederpartij hieraan niet meewerkt, is Sports-f(x) zonder voorafgaande ingebrekestelling
  gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Wederpartij reeds
  nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en
  onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de
  eigendommen van Sports-f(x) zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van
  terugname/gave zullen ten laste van de Wederpartij worden gebracht.
  11.4 De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet
  gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een
  pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Wederpartij de onder
  eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Wederpartij
  verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden. 10.5 Sports-f(x)
  verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen
  jegens Sports-f(x) heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van
  pandrecht van Sports-f(x), mede ten behoeve van andere aanspraken die Sports-f(x) op de
  Wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan Sports-f(x) alle medewerking
  verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.
 3. Geschiktheid en kwaliteitsnormen
  12.1 Sports-f(x) garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor
  in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te
  gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van Sports-f(x) strekt zich niet verder uit dan
  tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen
  kwaliteitsnormen.
 4. Reclamaties en retournering van zaken.
  13.1 De Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op
  eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking
  tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst
  uiterlijk op de zevende (7e) dag na leveringsdatum bij Sports-f(x) worden ingediend. Na het
  verstrijken van deze termijn vervallen je rechten. De Wederpartij dient de gebrekkige zaken
  ter beschikking van Sports-f(x) te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de
  betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet
  opgeschort.
  Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 12.6.
  13.2 Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de
  onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar
  beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken
  jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen
  vierentwintig (24) uur na het openen van het pakket aan Sports-f(x) te berichten.
  13.3 De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg
  met een van de verkoopmedewerkers van Sports-f(x) heeft plaatsgehad. Het voorgaande
  geldt ook indien Sports-f(x) zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter
  reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest.
  13.4 Indien zaken door de Wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht
  op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer
  toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is
  Sports-f(x) tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
  13.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van
  bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Reclamaties met betrekking tot gebrekkige
  zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
  13.6 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden
  geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur,
  kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Sports-f(x) ontstaan, aan de Wederpartij in
  rekening worden gebracht.
  13.7 Indien sprake is van aan Sports-f(x) ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van
  een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden
  gevolgen aan de Wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en
  transport aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  13.8 Onder de door Sports-f(x) te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken
  worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in
  oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment.
  De geleverde zaken worden retourgenomen tot veertien (14) dagen na leveringsdatum.
  Speciaal voor de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retour genomen.
 5. Informatieverplichtingen
  14.1 Onverminderd alle overige rechten van Sports-f(x) is de Wederpartij, indien deze
  voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één
  of meer van haar verplichtingen, verplicht Sports-f(x) daarvan onverwijld schriftelijk in kennis
  te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.
  14.2 De Wederpartij verplicht zich om Sports-f(x) steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor Sports-f(x) van belang kan zijn. 14.3 Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel 14 leidt ertoe dat de Wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen.
 1. Schade en Aansprakelijkheid
  15.1 Sports-f(x), haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet
  aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij met betrekking tot enige
  leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik
  daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel
  eventuele door Sports-f(x) of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet- behoorlijke nakoming van een herstel- of her leveringsverplichting.
  15.2 Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, zelfs indien Sports-f(x) in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
  15.3 Het in onderdeel 15.1 en 15.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van Sports-f(x) bewijst, in welk geval Sports-f(x) echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Wederpartij.
  15.4 De aansprakelijkheid van Sports-f(x) ingevolge artikel 15.3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van Sports-f(x)
  15.5 Indien de overeenkomst met de Wederpartij zaken betreft die Sports-f(x) van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van Sports-f(x) uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
 1. Vrijwaring
  16.1 De Wederpartij vrijwaart Sports-f(x) tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
  van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen
  met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door Sports-f(x) geleverde zaken en/of
  diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Wederpartij Sports-f(x)
  tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Sports-f(x) verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sports-f(x)
 1. Tekortkoming Sports-f(x)
  17.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van Sports-f(x), indien:
  a. en zolang de Wederpartij jegens Sports-f(x) in verzuim is;
  b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of
  ondeskundig zijn behandeld;
  c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor
  kwaliteitsverlies is opgetreden.
 2. Verval garantieverplichting
  18.1 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte
  en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
  garantiegever, of indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet,
  vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Wederpartij kan niet betaling weigeren op
  grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is
  nagekomen.
  18.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik,
  onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door
  Sports-f(x) toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der
  zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van
  een brand of van een ander toeval.
 3. Verzekering
  19.1 De Wederpartij heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden
  voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal Sports-f(x) op eerste verzoek, inzage in de
  desbetreffende polis(sen) verschaffen. De Wederpartij verplicht zich – terstond nadat hij door
  Sports-f(x) aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van
  verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Sports-f(x) te cederen.
 4. Ontbinding overeenkomst
  20.1 De Wederpartij zal een met Sports-f(x) gesloten overeenkomst te allen tijde stipt
  nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.
  20.2 Sports-f(x) is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij, of het nog niet
  uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke
  tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden
  te zijn, onverminderd het recht van Sports-f(x) op volledige vergoeding van de Wederpartij
  van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien: – de Wederpartij weigert
  op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 9.2 vooruit te betalen of
  afdoende zekerheid te stellen; – de Wederpartij in strijd handelt met hetgeen in artikel 12.8
  is opgenomen; – de Wederpartij (bij natuurlijk persoon) overlijdt; – de Wederpartij surséance
  van betaling aanvraagt of in surséance verkeert; – de Wederpartij failliet wordt verklaard of
  diens faillissement is aangevraagd; – sprake is van stillegging of liquidatie van de
  onderneming van de Wederpartij of overgang van diens onderneming; – sprake is van de
  ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de wederpartij; – sprake is van een
  substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de
  Wederpartij; – beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt
  gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven; 5 – de wederpartij niet, niet
  geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting jegens Sports-f(x) en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen
  veertien (14) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
  20.3 Alle vorderingen welke Sports-f(x) in het geval bedoeld in dit artikel op de Wederpartij
  mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 20.4 Onverminderd
  haar overige rechten heeft Sports-f(x) in de situaties als omschreven in artikel 20.2 en 20.3
  het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten
  overeenkomst(en) op te schorten.
  20.5 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van
  Sports-f(x) die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.
 5. Aansprakelijkheid Wederpartij
  21.1 Indien door Sports-f(x) enige overeenkomst wordt aangegaan met een
  rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover Sports-f(x) vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien.
 1. Wijzigingen voorwaarden
  22.1 Sports-f(x) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te
  wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de
  Wederpartij gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in
  werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Wederpartij niet binnen één
  (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de
  wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Wederpartij geacht de wijziging te hebben
  geaccepteerd.
 2. De bevoegde rechter en toepasselijk recht
  23.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Sports-f(x), tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.
 1. Diversen
  24.1 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze
  voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van
  bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige
  bepalingen verder in stand. De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan in te
  stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en
  doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.